Login

Warunki użytkowania

Ta strona określa warunki odnoszące się do użytkowania witryny internetowej www.adpdsi.pl („witryna“), która jest obsługiwana przez CDK Global Finland Oy.(„CDK Global“). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z witryny. Korzystając z witryny, akceptują niniejsze warunki użytkowania i zgadzają się ich przestrzegać. Jeśli użytkownik nie zgadza się na niniejsze warunki użytkowania, prosimy opuścić witrynę.

Dostęp do witryny

Witryna jest udostępniana jedynie w celach informacyjnych. Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie w jakikolwiek sposób modyfikować, przenosić, uzupełniać, usuwać informacji zawartych w witrynie lub w jakikolwiek inny sposób w nie ingerować oraz nie będzie dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, deasemblować bądź nielegalnie używać lub redukować jakiegokolwiek oprogramowania, materiałów ochronionych prawem autorskim lub oznaczonych znakiem towarowym, tajemnic handlowych lub innych zastrzeżonych informacji zawartych w witrynie. 

Materiały, do których dostęp zostanie uzyskany poprzez witrynę, mogą być wyświetlane, pobierane i drukowane jedynie dla własnego, niekomercyjnego zastosowania użytkownika. Nie mogą one być w żaden sposób modyfikowane.  Drukowanie, kopiowanie lub pobieranie jakiejkolwiek części witryny z naruszeniem niniejszych warunków oznaczać będzie natychmiastowe wygaśnięcie praw użytkownika do korzystania z witryny oraz zobowiązanie, według uznania CDK Global, do zwrotu lub zniszczenia wszelkich utworzonych kopii materiałów. 

Wszelkie otrzymane lub wybrane informacje, takie jak kod identyfikacji użytkownika lub hasło przeznaczone do stosowania w witrynie, należy traktować jako poufne. Nie wolno ujawniać ich jakiejkolwiek stronie trzeciej. CDK Global może w dowolnej chwili dezaktywować kod identyfikacji użytkownika lub hasło, bez względu na to, czy zostały wybrane, czy nadane przez CDK Global, jeśli CDK Global uzna, że użytkownik naruszył którykolwiek z zapisów niniejszych warunków użytkowania.

Prawa własności intelektualnej

CDK Global lub jej jednostki powiązane są właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do witryny oraz zamieszczonych w niej materiałów lub posiadają odpowiednie licencje.  Dzieła te chronione są prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej i traktatami międzynarodowymi na całym świecie.  Wszelkie związane z tym prawa są zastrzeżone. 

„CDK Global”, „CDK GlobalDSI”, „AutoMaster”, „iLearn@CDKGlobal”, „Kompact” i pewne inne znaki użyte w witrynie są zastrzeżonymi znakami towarowymi CDK Global lub jej jednostek powiązanych w Finlandii i w innych krajach.

Zmiany w witrynie i zmiany niniejszych warunków

CDK Global dąży do regularnego aktualizowania witryny i w każdej chwili może zmienić jej zawartość. W razie potrzeby CDK Global może zawiesić dostęp do witryny lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Jakikolwiek materiał zamieszczony w witrynie może być w dowolnej chwili nieaktualny i firma CDK Global nie jest zobowiązana do aktualizowania takiego materiału. 

CDK Global może w dowolnej chwili zmienić niniejsze warunki poprzez wprowadzenie zmian na tej stronie. Zaleca się okresowo sprawdzać tę stronę, aby dowiadywać się jakichkolwiek zmianach, ponieważ są one dla użytkownika wiążące. Niektóre z zapisów niniejszych warunków mogą zostać zastąpione zapisami lub powiadomieniami zamieszczonymi w innym miejscu w witrynie.

Odpowiedzialność

Materiał zamieszczony w witrynie jest udostępniony „tak jak jest”, bez jakichkolwiek gwarancji, warunków, oświadczeń lub zapewnień co do jego rzetelności. W zakresie dozwolonym przez prawo CDK Global i jej jednostki powiązane niniejszym wyraźnie wyłączają wszelkie warunki, oświadczenia, zapewnienia i inne zapisy, które w przeciwnym razie mogłyby być dorozumiane.
W zakresie dozwolonym przez prawo CDK Global i jej jednostki powiązane niniejszym wyraźnie wyłączają jakąkolwiek odpowiedzialność za wszelką bezpośrednią, pośrednią lub wynikową stratę lub szkodę poniesioną przez jakiegokolwiek użytkownika w związku z witryną lub w związku z użyciem, niemożnością użycia lub rezultatami użycia witryny, jakichkolwiek stron internetowych powiązanych z witryną lub jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w witrynie, w tym, lecz nie wyłącznie, jakąkolwiek odpowiedzialność za: utratę dochodu lub przychodu; utratę okazji biznesowych; utratę zysków lub umów; utratę oczekiwanych oszczędności; utratę danych; utratę wartości firmy; zmarnowany czas poświęcony na zarządzanie lub prace biurowe; i wszelką inną stratę lub szkodę jakiegokolwiek rodzaju, powstałą w jakikolwiek sposób i bez względu na to, czy została spowodowana przez relikt (w tym zaniedbanie), złamanie postanowień umowy lub w inny sposób, nawet jeśli był możliwy do przewidzenia.
Nie dotyczy to odpowiedzialności CDK Global za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z jej zaniedbania ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która nie może być wykluczona lub ograniczona ze względu na określone przepisy prawa.

Informacje o użytkownikach i ich wizytach w witrynie

CDK Global może gromadzić i przetwarzać informacje o użytkownikach zgodnie ze swoją polityką prywatności, której kopia jest dostępna w witrynie.  Korzystając z witryny, wyrażają Państwo zgodę na takie przetwarzanie Państwa danych i gwarantują, że są one prawidłowe. 

Łącza do witryny

Dozwolone jest umieszczanie łączy do strony głównej witryny pod warunkiem, że odbywa się to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, nie szkodzi reputacji CDK Global, ani nie ma na celu jej wykorzystania. Nie wolno jednak umieszczać łączy w sposób sugerujący związek z firmą CDK Global, jej aprobatę lub poparcie, gdy taka sytuacja nie ma miejsca. Nie wolno osadzać witryny w ramkach na innych stronach ani tworzyć łączy do innej części witryny niż strona główna. CDK Global zastrzega sobie prawo do wycofania pozwolenia na umieszczanie łączy bez wcześniejszego powiadomienia. 

Łącza z witryny

Witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie.  CDK Global nie ma kontroli nad zawartością tych witryn i zasobów oraz nie ponosi odpowiedzialności za nie ani za straty lub szkody wynikłe z ich korzystania.  

Jurysdykcja i stosowane przepisy prawa

Wszelkie roszczenia wynikłe lub związane z użytkowaniem witryny podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów fińskich, choć CDK Global zastrzega prawo do wystąpienia na drogę sądową przeciwko użytkownikowi, który naruszy niniejsze warunki, w jego kraju zamieszkania lub innym właściwym kraju.  
Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia powstałe w wyniku lub w związku z nimi lub ich przedmiotem lub sformułowaniem (w tym pozaumowne spory lub roszczenia) podlegają prawu Finlandii i będą interpretowane zgodnie z zapisami tego prawa.